Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan vara bygglovspliktiga och intrång på byggnadsminnesmärkta fastigheter. Altaner får brukas av den boende men ansvaret är fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). Enligt § 31 (och §32) i föreningens stadgar (HSB:s normalstadgar 2011 version fem) är bostadsrättsinnehavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar vad gäller skötsel av marken och uteplatsen.

Det är inte heller tillåtet att, utan tillstånd från styrelsen, ta mark i besittning och anlägga rabatter, odlingslotter eller annat. Marken tillhör föreningen.

Det är inte tillåtet att göra ändringar på befintlig altan. Det är inte tillåtet att ta mark i besittning och anlägga rabatter, odlingar eller annat.

Dessa regler är i linje med fastslagna trivselregler (2017), bostadsrättsföreningens stadgar (HSB:s normalstadgar 2011 version fem) och med Bostadsrättslagen (1991:614).

Enligt utdrag ur föreningens stadgar § 38 gäller:

”Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler. Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.”

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Gasellen har genom åren arbetat för att bibehålla områdets karaktär vad gäller arkitektonisk utformning av fastigheterna.

Styrelsen har en grundinställning kring att hålla en god ordning i området och arbetar ständigt med en översyn för att hitta en balans när det gäller området som helhet med bevarande av bebyggelse, grönytor och lämplig växtlighet.

Vid överträdelser kan det bli aktuellt med anmodan (varning), uppsägning av medlemskap och i förlängningen förverkande av bostadsrätt. Följ reglerna utan undantag.

Kontakta styrelsen eller vicevärden vid frågor.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Gaselleninfo augusti 2021

Hej, Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar! Läs gärna hela informationsbladet då det finns…
Läs mer

Snickeriet

FÖRENINGENS SNICKERI Det är en åldersgräns på 18 år, för att få lov att vistas i snickeriet. Anledningen…
Läs mer

Laddstolpar

I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar…