Gaselleninfo 2020:2

Sopsortering

Ett stort tack till er alla som sorterar plast och kastar i kärlen avsedda för detta.

Vi riktar även ett tack till er som sorterar och kastar grovsoporna i rätt kärl.

Men det finns förbättringsmöjligheter när det gäller sopsorteringen. Vänligen läs på skyltarna ovanför sopkärlen, där är beskrivet vad som får kastas i respektive kärl.

Om sopkärlen är fulla får du inte lämna sopor/kartonger på golvet. Gå vidare till nästa soprum och lämna det där.

För flaskor och glasburkar finns en glasåtervinningsstation på Skäggetorpsgatan (vid husvagnsparkeringen). Ställ inte glasburkar, flaskor eller annat på golvet i soprummet.

Föreningen (alltså du som är medlem och boende i föreningen) betalar idag dyra avgifter för extra hämtningar på grund felsorterade sopor. Det är inte okej att ställa in grovsopor i soprummen.

Föreningen betalar cirka 8 000 – 10 000 kronor per extra tömning, vilket i slutänden kan leda till höjning av månadsavgiften.

Hjälp varandra att sopsortera rätt!

Trapphus och gemensamma utrymmen

Vid en eventuell brand är trapphusen en utrymningsväg. Det får därför inte finnas några saker som hindrar att man inte kommer ut.

Det enda som i undantagsfall, och i mån av lämplig placering, får ställas i trapphusen är rollatorer och barnvagnar.

Allt övrigt som ställs ut i trapphusen kommer att tas omhand och förvaras i tre månader. Efter denna tid kommer sakerna att kastas eller skänkas till Röda Korset.

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman måste lämnas in till vicevärdskontoret senast den

29 februari. Motioner som lämnas in senare behandlas till nästa års stämma.

För att behandlas bör dessa punkter finnas med i motionen:

  • Rubrik: motion angående XXXXXXX
  • Förslag till konkret åtgärd: XXXXXXX
  • Motivering och bakgrund till förslaget: XXXXXXX
  • Ort och datum
  • Namnteckning