Renovering

VAD GÄLLER VID RENOVERING?

Observera att alla typer av renoveringar ska godkännas av styrelsen i HSB brf. Gasellen. I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättsinnehavarens ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

• Ingrepp i bärande konstruktioner
• Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, el och ventilation
• Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Observera att vissa ändringar också innebär att du måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera och ansöka om detta. Dock så innebär inte ett beviljat bygglov hos kommunen per automatik att du som bostadsrättsinnehavare har tillstånd av styrelsen att genomföra planerade ändringar. Godkänt bygglov ska alltid biläggas ansökan om sådant finns.

Kontakta vicevärden för att få fram planlösningsritningar.

Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras få att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg ska biläggas ansökan till styrelsen. Observera att även ingrepp i icke bärande väggar kan påverka lägenhetens väsentligt och därmed kräver styrelsens tillstånd. Inhämta alltid styrelsens tillstånd innan du gör några ingrepp i väggar i lägenheten.

Alla renoveringar måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ange vilka auktoriserade entreprenörer du planerar att använda i din ansökan till styrelsen. Ange även inom vilka områden som entreprenören är auktoriserad (t.ex. el och vvs m.m.).

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem på grund av rivna väggar eller vattenskador på grund av felaktiga utföranden, kan göra att du som bostadsrättsinnehavare hålls ansvarig även om styrelsen har gett tillstånd för åtgärden. Godkännandet från styrelsen innebär inte per automatik att denna övertar ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter ska alltid fackman kallas in.

Ladda ner blanketten. Fyll i och lämna in till vicevärden för behandling av styrelsen på kommande styrelsemöte.

692 nedladdningar 1.0 21-06-2020 19:50