Den 1 januari 2023 gjordes förändringar i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen till att inkludera fler tillståndspliktiga åtgärder. Förutom tillägg av tillståndspliktiga åtgärder stadgas det också att en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden behöver ansöka om tillstånd om en tilltänkt åtgärd skulle innebära att ett sådant värde påverkas.

När behöver jag tillstånd från föreningen?

Regler om tillåtligheten av åtgärder i lägenheten finns både i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen och i 37 § i HSBs normalstadgar – bestämmelserna är i väsentliga delar identiska. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
  3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
  4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
  5. annan väsentlig förändring av lägenheten. 

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.
Kan föreningen stoppa mina renoveringsplaner?

Styrelsen får vägra att lämna tillstånd till en viss åtgärd om det går att påvisa att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

Om bostadsrättshavaren utan behövligt tillstånd utför en åtgärd som anges ovan anses det som en olovlig åtgärd, vilket enligt den nya lagstiftningen är en förverkandegrund – alltså skäl för uppsägning.

Alla renoveringar måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ange vilka auktoriserade entreprenörer du planerar att använda i din ansökan till styrelsen. Ange även inom vilka områden som entreprenören är auktoriserad (t.ex. el och vvs m.m.).

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem på grund av rivna väggar eller vattenskador på grund av felaktiga utföranden, kan göra att du som bostadsrättsinnehavare hålls ansvarig även om styrelsen har gett tillstånd för åtgärden. Godkännandet från styrelsen innebär inte per automatik att denna övertar ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter ska alltid fackman kallas in.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Uthyrningsrum

REGLER FÖR ÖVERNATTNINGSRUMMEN Åldersgräns för att hyra övernattningsrummen är 18 år.• Städa efter dig och se till att…
Läs mer

Valberedningen

Engagera dig i föreningen Vill du engagera dig i föreningen? Vill du veta mer om boendeformen bostadsrätt? Du…
Läs mer

Trivselaktiviteter

Trivselaktiviteter – av medlemmar och för medlemmar Alla trivselaktiviteter är från och med den 1 januari 2023 medlemsstyrda.…
Läs mer

Altaner och mark

Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan…
Läs mer

Trivselregler

Antagna på extrastämma 2017-03-30 och föreningsstämma 2017-04-28. Reviderade januari 2021. FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för alla!…
Läs mer

Styrelsen

Valda av föreningsstämman StyrelseordförandePer Blomberg Vice styrelseordförandeEwa Kindstrand SekreterareEls-Britt Calderyd Vice sekreterareAnnelie Hjalmarsson LedamotLeon Peijic LedamotIbrahim Azizi HSB-ledamotThomas…