Antagna på extrastämma 2017-03-30 och föreningsstämma 2017-04-28. Reviderade januari 2021.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för alla! För dig som bostadsrättsinnehavare, för övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och även hantverkare som utför arbete i bostadsrätten.

VÅRA LÄGENHETER

Ombyggnad och renovering

 • Vissa byggtekniska förändringar i din bostadsrätt kan kräva styrelsens godkännande.
 • Rådfråga därför alltid vicevärden eller styrelsen vid frågor rörande renovering.
 • Du behöver ha styrelsens medgivande och följa de anvisningar som styrelsen ger t.ex. när det gäller rivning av väggar, köksrenovering och renovering av badrum. Även när det gäller byte av fläktkåpa i köket, montering av markis eller solskydd på balkongen.
 • Du får inte själv göra VVS- eller elarbeten utan behörighet, då gäller inga försäkringar. VVS- eller elarbeten ska alltid ut föras av godkänd fackman.
 • Bostadsrättsföreningen står för byte av golvbrunn vid badrumsrenovering. Kontakta vicevärden
 • Skåpsdörren (i badrummet) för på-/avstängning av vatten och värme måste vara minst 60×60 cm.
 • Förvaring av byggnadsmateriel får inte ske i trapphus under renovering. Inget får blockera utrymningsvägarna. Det gäller oavsett tidsperspektiv.
 • Renoveringsarbeten bör inte ske mellan klockan 21.00 till 07.00 under vardagar eller mellan klockan 21.00 och 09.00 under helgdagar. Informera gärna dina grannar innan renovering för att undvika osämja. Respektera dina grannar.

Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor

 • Gasoltuber eller annan gas (av större modell) får inte förvaras i lägenheten, i källare, på balkonger, på altaner eller i vindsförråd.
 • Förbudet gäller alla typer av gasbehållare. T.ex. gasolflaskor av typen PC5, PC10, PA6, PA11, P6, P11, P19, P45, H11 eller liknande.
 • Bensin eller annan brandfarlig vätska får inte förvaras i lägenheten, i källare, på balkonger, på altaner eller i vindsförråd.

Balkonger och altaner

 • Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås.
 • Undvik rökning med hänsyn till grannar. Visa hänsyn och rök inte på din balkong eller altan så att dina grannar störs av rök och lukt.
 • Grillning på balkonger och altaner får endast ske med elgrill. Gasolgrill eller kolgrill är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att använda gasol- eller kolgrill på altanen eller balkongen.
 • Fågelmatning är inte tillåten. Det gäller i hela området, även på marken, i träd och i buskar.
 • Balkonglådor, paraboler eller annan utrustning får inte hänga på utsidan av balkongen eller altanen. Dessa måste vara förankrade på insidan av balkongen eller altanen.
 • Uppsättning av utrustning i fasaden (t.ex. parabol eller markis) är inte tillåten. Kontakta vicevärden eller styrelsen vid frågor.
 • Se till att hålla balkong och altan i gott och städat skick.
 • Kyl- och frysskåp får inte att förvaras på balkonger eller på altaner av säkerhetsskäl.
 • Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att ha badpooler, studsmattor eller liknande på altanen.
 • Altanen och all mark däromkring tillhör föreningen. Ingen ombyggnad eller odling är tillåten utan styrelsens skriftliga tillåtelse efter behandling på styrelsemöte.
 • Kontakta alltid styrelsen och vicevärden vid eventuella montage av skyddsnät för husdjur och annat.

Ljud i lägenheten

 • Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Tänk på att inte störa dina grannar – oavsett tid på dygnet.
 • Begränsa ljud från TV, musikanläggning och annan utrustning efter klockan 22.00.
 • Visa hänsyn till din granne vad gäller användandet av tvättmaskin och torktumlare efter klockan 22.00.
 • Renoveringsarbeten bör inte ske mellan klockan 21.00 till 07.00 under vardagar och mellan klockan 21.00 och 09.00 under helgdagar.
 • I flerfamiljshus förväntas du tåla normala boendeljud. T.ex. barnlek och annat.
 • Respektera dina grannar. Prata med dina grannar vid eventuella störningar.


ALLMÄNNA UTRYMMEN

Trapphus

 • I alla våra gemensamma lokaler och utrymmen är det rökfritt. Detta gäller även i och direkt anslutning till trapphus.
 • Om dörrar till trapphusen står uppställda eller olåsta, stäng dem och lås så att bara de som bor där kommer in.
 • I trapphuset får endast barnvagn och rullator finnas. Det gäller endast i mån av plats och på anvisad plats i trapphuset. Begränsa om möjligt förvaring av barnvagnar i trapphuset.
 • Ett allmänt förbud mot förvaring i trapphuset gäller, oavsett tidsperspektiv.
 • Förbudet mot förvaring i trapphuset gäller ALLT: t.ex. cyklar, paraply, säckar, bänkar, möbler, leksaker, kläder, byggnadsmaterial, barncyklar, sparkcyklar, elcyklar, mopeder, pulkor, kälkar, blomkrukor, blomlådor, vaser, elbil, skor, skoställ, kartonger, flyttlådor och allt annat.
 • Utrymningsvägarna ska alltid vara helt fria.
 • I f.d. soprummen i trapphuset får endast barnvagnar och rullatorer förvaras. Ingen annan förvaring är tillåten.
 • Töm ditt postfack dagligen och ta med dig all post in i din bostadsrätt.
 • Lämna inte reklamblad eller gratistidningar i trapphuset.
 • Det är inte tillåtet att ha någon dörrmatta utanför sin dörr.
 • Det är inte tillåtet att ställa ut sopor i trapphuset. Det gäller oavsett tidsperspektiv.
 • Inga egna skyltar eller dekaler får sättas upp varken på väggar, dörrar eller postboxar.
 • Önskar du inte få reklam eller gratistidningar så finns det dekaler för detta att hämta hos vicevärden. Inga egna skyltar, dekaler eller lappar är tillåtet på postboxar, tidningshållare eller lägenhetsdörrar.
 • Endast namnlappar godkända av föreningen får sättas upp på postboxar. Ta kontakt med vicevärden vid tveksamheter.

Tvättstugor

 • Tvättstugan ska städas efter varje tvättpass och lämnas i städat skick. Se över luddfilter och annat i tvättstugan. Det är din skyldighet att städa efter dig.
 • Följ anvisningarna som finns i tvättstugan.
 • Läs noga hur maskinerna fungerar, maskinerna fungerar bättre och håller längre då.
 • Bokning sker via elektronisk tavla i tvättstugan.
 • Använd grovtvättstugan, vid baksidan av föreningshuset för att tvätta mattor och täcken.
 • Tvättstugan får endast användas av boende i föreningen. Tvättstugan får ej bokas eller användas i kommersiellt syfte.

Tänk på att information angående din bokning av tvättstugan lagras. Det innebär att misskötsel kan leda till åtgärd från styrelsen.

Cykelförråd

 • I cykelförråden i markplan förvaras cyklar som används. För säsongsförvaring hänvisas till cykelförråd i källarplan. Trasiga cyklar får ej förvaras i cykelförråd.
 • I cykelförråden får endast funktionsdugliga cyklar förvaras. Eldriven mc, moped och eldriven moped samt liknande fordon, hänvisas till mc-garaget.
 • Förvaring av cyklar som används regelbundet har företräde framför cyklar som endast förvaras i cykelförråden. Använd ditt eget förråd, eller föreningens större cykelförråd i källare, för förvaring av cykel som inte används.

Innergårdar och uteområden

 • Plocka gärna upp skräp och använd papperskorgarna. Det gör vårt område trevligare.
 • Hundar som vistas inom bostadsområdet ska vara kopplade och under uppsikt. Givetvis ska vi alltid plocka upp efter våra hundar, gäller även katter.
 • Använd gärna våra innergårdar för att umgås och för spel och lek. En levande utemiljö är viktigt för vår gemensamma trivsel.
 • Studsmattor, barnpooler, uppblåsbara leksaker, eller liknande får inte sättas upp på föreningens mark.
 • Umgås gärna på föreningens mark. Ta dock bort utemöbler och annat efter användning. Inget får förvaras på föreningens mark. Det gäller oavsett tidsperspektiv.
 • Framförande av fordon inom området får endast ske i undantagsfall, och vid i- och urlastning.
 • Du får endast lov att ställa din bil som längst under sex minuter för i- och urlastning inom området. Tänk på att ställa bilen så att du inte hindrar övrig trafik, såsom utryckningsfordon och sopbilar med flera. Kör sakta, tänk på lekande barn.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens område. Det gäller all form av matning. Detta för att undvika skadedjur och nedskräpning i området.
 • Det är inte tillåtet att använda grön- eller asfaltsytor för uppställning av släpkärror, bil, lastbil eller annat.
 • Användning av kolgrill får endast förekomma om den är placerad minst tio meter från närmaste byggnad och om inte röken stör omkringliggande grannar. Användningen ska ske på ett säkert sätt och utan risk för brand eller skada. Visa hänsyn.

Avfall och sophantering

 • Det finns många soprum i föreningen. Om det är fullt i tunnorna där du brukar lämna sopor så gå till nästa rum.
 • I vissa soprum finns det kärl för grovsopor. Det gäller mindre sopor. Har du en större mängd grovsopor så finns det möjlighet att låna föreningens släpkärra för att köra grovsoporna till kommunens återvinning.
 • Det är inte tillåtet att lämna större mängder avfall i soprummen i samband med t.ex. renovering. Det åligger den enskilde medlemmen att själv se till att forsla bort avfallet.
 • Ställ inte ut skräp på golvet i soprummen. Det gäller allt. Släng på rätt plats och sortera rätt.
 • Lämna glas på anvisad plats. Det finns glasåtervinning vid husvagnsparkeringen.
 • Platta till kartonger och liknande innan du slänger dessa i återvinningen.
 • Blanda inte olika avfall: sortera plast, papper, kartong och hushållsavfall.
 • Kemikalier och vitvaror ska lämnas på kommunens återvinning.

Föreningen har tre soprum (Storgården 2, Storgården 40 och Klockaregården 14) där du kan lämna elavfall, dock ej vitvaror. Vid nedskräpning och otillåten lämning i soprummen kan styrelsen vidta åtgärder mot enskild medlem.

Garage

 • I parkeringshus och i termogarage förvaras motorfordon som används frekvent.
 • Ett motorfordon per garageplats. Med fordon räknas även elbil, moped eller motorcykel.
 • Kösystem finns till respektive garage. Kontakta vicevärden för mer information.
 • I termogaragen får endast ett fordon finnas. Endast fordon och maximalt fyra extrahjul samt maximalt fem liter brännbar vätska. Ingen annan förvaring får förekomma.
 • Inga hyllor eller skåp får finnas i termogaraget.
 • I parkeringshusen P1 och P2 får det endast finnas ett fordon per plats och ingen annan utrustning.
 • Överträdelse av dessa regler kan leda till åtgärd från styrelsen och uppsägning av parkeringsplatsen.

Tvätthall för bilar

 • Det finns två tvätthallar för tvättning av bilar.
 • Respektive tvätthall bokas på en elektronisk bokningstavla i direkt anslutning till tvätthallen.
 • Se till att återställa tvätthallen efter användning. Töm och skölj ur hinken som finns i tvätthallen.
 • Ta vara på och släng eventuellt avfall. Stäng dörrarna ordentligt efter dig.
 • Tvätthallarna får endast användas av boende och får ej bokas och användas i kommersiellt syfte.

Se separat nyttjandeavtal för mer information.

Serviceplats och laddstation för bilar

 • Serviceplatsen får endast användas vid service av bilen. Parkering är inte tillåten på denna plats.
 • Tänk på att inte lämna bilen obemannad längre än sex minuter. Parkeringsböter utfärdas vid obemannad uppställning.
 • På laddplatsen får endast elbil ställas i samband med laddning. Ingen annan användning är tillåten.
 • Parkeringsböter utfärdas vid överträdelse.

Släpvagnen

 • Städa och tvätta släpet vid behov. Lämna släpet i gott och städat skick.
 • Anmäl eventuella fel direkt efter användning till vicevärden, via mejl eller via lapp i postlådan vid vicevärdskontoret.
 • Släpet får endast användas av medlemmar och inom närområdet.
 • Det är inte tillåtet att använda/transportera släpvagnen utanför Östergötlands län.
 • Bokning sker via den digitala tavlan i föreningshuset.

Föreningslokalen gasellen

 • Föreningslokalen hyrs endast ut till medlemmar i HSB brf. Gasellen. Ansvarig hyrestagare ska vara närvarande under hela tillställningen.
 • Av säkerhetsskäl får endast 132 personer vistas i lokalen samtidigt.

Separata trivselregler för lokalen finns att tillgå hos vicevärden eller på föreningens hemsida.

Gymmet

 • Endast medlemmar får träna på föreningens gym.
 • Åldersgräns i gymmet är 16 år.
 • Inga ytterskor får användas i gymmet.
 • Städa efter dig och torka av maskiner, sätt tillbaka vikter och annan utrustning.


Se separat nyttjandeavtal för mer information.

Snickeriet

 • Endast medlemmar har tillträde till snickeriet.
 • Åldersgräns i snickeriet är 18 år.
 • Städa efter dig och se till att lokalen återställs i ursprungligt skick.
 • Använd inte maskiner eller utrustning som du inte har kunskap om. Rådfråga lämplig person vid tillfälle. Alla maskiner används på egen risk.

Se separat nyttjandeavtal för mer information.

Bibliotek

 • Läser och lånar du böcker, se till att sätta tillbaka böckerna på respektive hyllor.
 • Lämna inte kvar skräp eller andra föremål i lokalen.
 • Tänk på att hålla en låg ljudnivå så att andra som befinner sig i lokalen kan läsa i lugn och ro.


Se separat nyttjandeavtal för mer information.

Övernattningsrum

 • Åldersgräns för att hyra övernattningsrummen är 18 år. Endast medlemmar i bostadsrättsföreningen får hyra övernattningsrummen.
 • Städa efter dig och se till att rum och övriga utrymmen återställt i ursprungligt skick.
 • Om städning inte genomförs efter uthyrning, debiteras och faktureras städning på hyrestagarens kommande månadsavgift.
 • Bokning sker via den digitala tavlan i föreningshuset.
 • Öppning till rummet sker med lägenhetstaggen.

Bastun (Storgården 13)

 • Städa efter dig och se till att bastun och övriga utrymmen återställs i ursprungligt skick.

Pingislokalen (Storgården 11)

 • Städa efter dig och se till att lokalen återställs i ursprungligt skick.

FELANMÄLAN

Om något går fel

 • Läs foldern ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” för detaljerad information om vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för. Är du osäker? Ring vicevärden.
 • Endast akuta fel bör anmälas till jouren. Det kan till exempel gälla vattenläckage eller andra väldigt akuta ärenden.
 • Tänk på att varje jourutryckning kostar drygt 3 000 kronor. Kostnaden kan i vissa fall bli din som bostadsrättsinnehavare.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

 • Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du få bo kvar om inte trivselreglerna följs. Styrelsen för bostadsrättsföreningen förmanar i första hand medlemmen att följa reglerna via en skriftlig anmodan (varning). Först därefter, och om medlemmen trots anmodan inte följer stadgar eller trivselregler, kan det bli fråga om uppsägning och förverkande av nyttjanderätten (enligt Bostadsrättslagen 1991:614, 7 kap.).

Sjukdom, brand och brott

 • Om du misstänker att grannen är sjuk.
 • Sök kontakt med grannen och larma 112 om det är akut.
 • Vid misstanke om brand: larma 112, rädda och släck. Du kan vara den första som larmar. Det gör inget att det är flera som ringer. Det viktigaste är att du ringer.
 • Vid större störningar mellan husen eller i trapphuset. Anteckna och dokumentera vad som sker och när. Är det en mindre störning så ring störningsjouren. Telefonnumret finns i trapphuset. Om du misstänker brottslig verksamhet ring 112.

Det bor över 1 000 personer i vår förening. Det händer jobbiga saker ibland, såsom att grannar beter sig hänsynslöst och stör mycket eller bedriver brottslig verksamhet. Tragiska saker som psykisk sjukdom och våld i familjer kan förekomma.

Ring 112 vid akuta fall. Kontakta vicevärden eller styrelsen vid frågor.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Snickeriet

FÖRENINGENS SNICKERI Det är en åldersgräns på 18 år, för att få lov att vistas i snickeriet. Anledningen…
Läs mer

Ny medlem

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF. GASELLEN I LINKÖPING Här nedan följer en praktisk information om saker som kan vara…
Läs mer

Planerade arbeten

HSB brf. Gasellen är en HSB-certifierad förening. Styrelsen anstränger sig för att ge alla medlemmar viktig information och…
Läs mer

Bastu och pingsrum

Bastun har fått ett lyft och har totalrenoverats med nytt kakel, nymålade väggar, ny bastupanel och lavar, samt…
Läs mer

Gymmet

Föreningens gym är beläget i föreningshuset på Skäggetorpsgatan 6. Inpassering sker med hjälp av tagg. Endast medlemmar äger…
Läs mer

Stadgar Gasellen

Nedanstående stadgar är HSB:s normalstadgar 2011 version fem. Innehållsförteckning OM FöRENINGEN     § 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte§ 2…