År 2015 tog dåvarande styrelsen ett beslut om att installera övervakningskameror i två soprum för vidare utvärdering. Efterföljande styrelser har arbetat med att informera om sopsortering i föreningens soprum. Tyvärr har problemen med bristande sopsortering och dumpning av miljöfarliga ämnen i föreningens soprum lett till att styrelsen måste vidta åtgärder. Kostnaderna för extra tömningar av sopor som inte har sorterats rätt samt kostnader för att ta hand om skräp och annat som har dumpats i föreningens soprum har tyvärr ökat rejält de senaste åren.

Ett exempel från ett av soprummen i HSB brf. Gasellen

Varför kameraövervakning?

Föreningen använder sig av elektronisk kameraövervakning av soprum. Detta innebär att information kan lagras rörande vem som har besökt soprummen en viss tidpunkt. Information om var en viss person befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person. Föreningen har återkommande problem med sopor som inte sorteras korrekt och att grovsopor lämnas i soprummen. Detta medför extra kostnader för föreningen. Sedan år 2015 har föreningen kamerabevakat två soprum på prov. Utfallet har varit tillfredsställande i dessa soprum. Ökade kostnader för sophantering och på grund av misskötsel föranledde styrelse att under våren 2020 ta beslut om att införa kamerabevakning i samtliga av föreningens soprum. Det blir ett komplement till befintligt taggsystem som används för inpassering i soprummen.

Under juni år 2020 installeras det övervakningskameror i alla soprum. Kamerorna kommer att användas i utbildningssyfte – att utbilda föreningens medlemmar i sopsortering. Kamerorna kommer att användas tillsammans med nuvarande inpasseringssystem. Det ger vicevärden och styrelsen möjlighet att vidta åtgärder mot de medlemmar som behöver vidare vägledning i sopsortering.

Vid större mängder avfall (t.ex. vid renovering) så måste du själv köra bort ditt avfall. Boka föreningens släpkärra. Bokningen sker via bokningstavlan i föreningshuset (ingång vid gymmet på baksidan av Gasellen).

Rättslig grund

För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. Föreningens syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens trivselregler följs. Föreningens intresse av att förhindra och komma tillrätta med misskötsamhet i soprum väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse. Kameraövervakningen är nödvändig för att uppfylla föreningens intresse av att ha god ordning i soprummen och att hålla nere kostnaderna.

Ändamålet med att kunna behandla uppgifter om skötseln i soprummen är bland annat för att dessa ska hållas i ett fint skick men främst för att inte föreningens medlemmar ska drabbas av högre kostnader än nödvändigt. Det är i allas intresse och för allas trevnad.
Uppgifterna kommer endast att användas i de fall någon regelöverträdelse har förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i soprum. Enligt Datainspektionen behöver föreningen inte söka tillstånd hos Länsstyrelsen, eftersom föreningen inte filmar område där allmänheten har tillträde.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt. Dessa kommer att finnas tillgängliga som längst i två veckor och sedan raderas.

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter går att hitta i Dataskyddsförordningen artikel 15 och 17. Du kan också klaga hos Datainspektionen om du tycker att föreningen bryter mot lagar, regler eller avtal. Den som registreras har ett antal rättigheter enligt GDPR.

Dessa rättigheter är bland annat:
• Rätt att bli informerad före insamling av personuppgifter.
• Rätt att begära tillgång till personuppgifter.
• Rätt att veta hur personuppgifter används.
• Rätt att få information rättad.
• Rätten att bli glömd, d.v.s. rätt att få informationen raderad vid utträde ur föreningen.
• Rätten att kräva att personuppgifter inte används.

Om du har frågor kan du kontakta styrelsen. Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

Ett exempel på hur det kan se ut.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Skyddsrum

Skyddsrummen kan endast beträdas i samband med höjd beredskap eller krig. Se kartan som är länkad nedan. Läs…
Läs mer

Gaselleninfo november 2021

Informationsskärmar Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av digitala informationsskärmar i trapphusen. Den förberedande kabeldragningen…
Läs mer

Föreningsstämma 2024-04-25

Föreningsstämman är planerad till torsdag 25 april klockan 18.00. Eventuella motioner ska vara inlämnade senast sista februari. En…